SPECJALNY RABAT NA KAŻDY SAMOCHÓD DLA TWOJEJ FIRMY

Nissan Evalia

Zamów jazdę próbną

galeria_evalia_01

NIEOGRANICZONA WSZECHSTRONNOŚĆ

Nissan EVALIA szybko i łatwo dostosowuje się do bieżących planów.

– Większa, bardziej funkcjonalna przestrzeń w porównaniu z innymi vanami podobnej wielkości
– Najwięcej miejsca na kolana w 2. i 3. rzędzie foteli w tej klasie
– Standardowy bagaż dla 5 osób (bagażnik 2,3 m3 z 5 miejscami; 0,9 m3 z 7 miejscami)
– Najniższy próg wejścia po stronie kierowcy i pasażera w tym segmencie
– Opcje konfiguracji wnętrza
– Wnętrze łatwe do utrzymania w czystości

PROSTOTA

EVALIA ofe­ruje prak­tycz­ność na pozio­mie samo­cho­dów z seg­mentu MPV z wyko­rzy­sta­niem pro­stych i trwa­łych roz­wią­zań. Łado­wa­nie bagaży jest łatwe dzięki niskiej i jed­no­cze­śnie pła­skiej podło­dze. Ponadto wsia­da­nie i wysia­da­nie jest wygodne dzięki dużym drzwiom prze­suw­nym. Wysoka pozy­cja za kie­row­nicą zapew­nia kom­fort i dosko­nałą widocz­ność.

WYGODA

EVALIA ofe­ruje 7 peł­no­wy­mia­ro­wych sie­dzeń oraz jedną z naj­więk­szych prze­strzeni na nogi w seg­men­cie.

Zaw­sze mnó­stwo miej­sca na bagaże:

  • 5 sie­dzeń i 2270 litrów pojem­no­ści,
  • 7 sie­dzeń i 870 litrów pojem­no­śći,
  • po zło­że­niu dru­giego i trze­ciego rzędu sie­dzen otrzy­mu­jemy 2940 litrów prze­strzeni ładun­ko­wej

Pa­sa­że­ro­wie sie­dzący w dru­gim rzę­dzie mają do dys­po­zy­cji skła­dane sto­liki z uchwy­tami na kubek – w sam raz na szybką prze­ką­skę po dro­dze! Już nie musisz mar­twić się o ślady lep­kich rąk, ani o plamy po lodach – w modelu NV200 EVALIA rów­nież tapi­cerka jest odporna na nie­spo­dzianki rodzin­nych wypraw, można ją łatwo wyczy­ścić zwy­kłą szmatką.

ZWROTNOŚĆ

NISSAN EVALIA prow­dzi się świet­nie w mie­ście jak i rów­nież poza nim. Dzięki dosko­na­lej widocz­no­ści i niskiej war­to­ści pro­mie­nia skrętu, manew­ro­wa­nie jest nie­zwy­kłe łatwe.

Wy­bierz sil­nik, który naj­bar­dziej Ci odpo­wiada:

  • 1,6 l ben­zyna 110 KM,
  • 1,5 l dCi 110 KM.

Pro­mień skrętu wynosi jedy­nie 5,3 m!

Masz pytania? Zadzwoń do nas.


Łukasz Bryś
Łukasz Bryś
Salon Koszalin
tel. 94-343-88-90

Piotr Pięta
Piotr Pięta
Salon Koszalin
tel. 94-343-88-90

Arkadiusz Winiarski
Arkadiusz Winiarski
Salon Szczecin
tel. 91-466-87-00

nowy xtrail nissan

Nowy Nissan X-Trail

Zobacz więcej >
Kampania Zimowa Nissan

Nie daj się zaskoczyć zimie! Specjalne ceny !

Zobacz więcej >
Wyprzedaż Nissan

Wyprzedaż w Nissan Polmotor!

Zobacz więcej >

NISSAN POLMOTOR

NISSAN POLAND

Nissan

O Firmie

Kontakt

Salony Nissan

Nissan Szczecin

Nissan Szczecin
ul. Struga 71
tel. 091-466-87-00
nissan@polmotor.pl

Nissan Szczecin
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 8:00-14:00

Nissan Szczecin

Salony Hakena
Rondo Hakena
70-001 Szczecin
Tel: 91-822-85-55
Tel. 722 011 011

Salon Hakena:
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 8:00-14:00

Nissan Koszalin

Nissan Koszalin
Stare Bielice 8B-1
Biesiekierz
tel. 094-343-88-90
tel. 094-343-88-99

Nissan Koszalin
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 08:00 - 14:00

Nissan Serwis

Serwis Szczecin
tel. (91) 466 87 07

Serwis Koszalin
tel. (94) 343 88 90

Blacharnia-lakiernia
Tel. 722 011 011

pon.-piątek:
8:00-17:00
sobota: 8:00-14:00

NISSAN POLMOTOR 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone.

GRUPA POLMOTOR: Polmotor.pl