NV200 COMBI/EVALIA

Zamów jazdę próbną

galeria_nv200van_02
W SPECJALNEJ OFERCIE LEASINGU 100%

NV200 wygląda na więk­szego od kon­ku­ren­tów, a jego wymiary są podobne.

 • Dłu­gość: 4,40 m
 • Sze­ro­kość: 1,69 m
 • Wy­so­kość: 1,86 m
 • Wy­so­kość prze­strzeni ładun­ko­wej: 1358 mm
 • Dłu­gość prze­strzeni ładun­ko­wej: 2040 mm

REGULOWANY SYSTEM SIEDZEŃ

Dzięki naj­niż­szemu pro­gowi zała­dunku w kate­go­rii (524 mm) i zwięk­szo­nej prze­strzeni ładun­ko­wej, zała­du­nek jest nie­zwy­kle łatwy.

 • 3100 litrów ze zło­żo­nym dru­gim rzę­dem sie­dzeń,
 • 2270 litrów w przy­padku 5 miejsc.
 • 870 litrów w przy­padku 7 miejsc.

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

Ła­twość prze­pro­wa­da­znia napraw bla­char­ski­ch

 • Efak­tywna kon­struk­cja zde­rzaka pomaga zaob­sor­bo­wać dużą ener­gię,
 • Wy­so­kiej wytrzy­ma­ło­ści przed­nie podłuż­nice ogra­ni­czają uszko­dze­nia głów­nej kon­struk­cji,
 • Zop­ty­ma­li­zo­wane osłony chro­nią układ chło­dze­nia,
 • Tylne belki poprzeczne poma­gają absor­bo­wać ener­gię ude­rze­nia

ŁATWOŚĆ MANEWRÓW

NV200 roz­kwita w mie­ście dzięki:

 • Wy­jąt­ko­wej zwin­no­ści (pro­mień skrętu 5,3 m).
 • Do­sko­na­łej widocz­no­ści dzięki wysoko umiesz­czo­nemu fote­lowi kie­rowcy.
 • Ni­ski poziom progu uła­twia wcho­dze­nie i wycho­dze­nie z pojazdu.

Masz pytania? Zadzwoń do nas.


Łukasz Bryś
Łukasz Bryś
Salon Koszalin
tel. 94-343-88-90

Piotr Pięta
Piotr Pięta
Salon Koszalin
tel. 94-343-88-90

Arkadiusz Winiarski
Arkadiusz Winiarski
Salon Szczecin
tel. 91-466-87-00

nowy xtrail nissan

Nowy Nissan X-Trail

Zobacz więcej >
Kampania Zimowa Nissan

Nie daj się zaskoczyć zimie! Specjalne ceny !

Zobacz więcej >
Wyprzedaż Nissan

Wyprzedaż w Nissan Polmotor!

Zobacz więcej >

NISSAN POLMOTOR

NISSAN POLAND

Nissan

O Firmie

Kontakt

Salony Nissan

Nissan Szczecin

Nissan Szczecin
ul. Struga 71
tel. 091-466-87-00
nissan@polmotor.pl

Nissan Szczecin
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 8:00-14:00

Nissan Szczecin

Salony Hakena
Rondo Hakena
70-001 Szczecin
Tel: 91-822-85-55
Tel. 722 011 011

Salon Hakena:
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 8:00-14:00

Nissan Koszalin

Nissan Koszalin
Stare Bielice 8B-1
Biesiekierz
tel. 094-343-88-90
tel. 094-343-88-99

Nissan Koszalin
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 08:00 - 14:00

Nissan Serwis

Serwis Szczecin
tel. (91) 466 87 07

Serwis Koszalin
tel. (94) 343 88 90

Blacharnia-lakiernia
Tel. 722 011 011

pon.-piątek:
8:00-17:00
sobota: 8:00-14:00

NISSAN POLMOTOR 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone.

GRUPA POLMOTOR: Polmotor.pl