Chat with us, powered by LiveChat

Części i akcesoria

W dziale czę­ści, ofe­ru­jemy pełen asor­ty­ment ory­gi­nal­nych czę­ści i akce­so­riów do wszyst­kich typów samo­cho­dów NISSAN: oso­bo­wych, dostaw­czych, tere­no­wych.


Oryginalne części i akcesoria dzięki, którym oszczędzasz

 • pełen asor­ty­ment pły­nów Nissan
 • pełna oferta opon wszyst­kich wio­dą­cych pro­du­cen­tów świata
 • pełna oferta akce­so­riów do samo­cho­dów 4×4

_accessories.Par.9929.Image.imgProcessing.gif _accessories.Par.18855.Image.imgProcessing.gif _accessories.Par.21617.Image.imgProcessing.gif 3408_1_5_1024x640

Korzystaj z Sezo­no­wej prze­cho­wy­wa­lni Twoich opon

Ofe­ru­jemy:

 • pro­fe­sjo­nalną i kom­pe­tentną obsługę,
 • szybką reali­za­cję zamó­wień na czę­ści nie będą­cych w naszym posia­da­niu,
 • eks­pre­sowe zamó­wie­nia towaru z maga­zynu NISSAN EUROPE,
 • atrak­cyjne warunki sprze­daży dla odbior­ców hur­to­wych i deta­licz­nych,
 • dla sta­łych odbior­ców bar­dzo atrak­cyjny rabat (uza­leż­niony od wyso­ko­ści obro­tów).

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA NIETYPOWE I INDYWIDUALNE

 

BELKA 2

 

NISSAN MAPCARE™

Otaczająca nas sieć dróg i ich infrastruktura nieustannie się zmieniają, a wraz z nimi mapy wykorzystywane przez nas do nawigacji. Teraz właścicielom Nissana oferujemy dostęp do programu Nissan MapCare™, który pozwala na pełną aktualizację systemu nawigacji, a tym samym na korzystanie z bardziej dokładnych map i poznawanie nowych miejsc na trasie, zapewniając przy tym oszczędność pieniędzy i paliwa. Wystarczy, że raz w roku udasz się swoim Nissanem do najbliższego dealera, u którego system map zostanie bezpłatnie zaktualizowany. Bez żadnych dodatkowych kosztów ani pracy z Twojej strony. Już nigdy nie stracisz czasu, jadąc nie tą drogą co trzeba, a kiedy będziesz chciał się zatrzymać, aby coś zjeść, wybrać pieniądze z bankomatu, odpocząć w podróży lub zatankować, będziesz wiedział dokładnie, gdzie się udać.

Oferta dotyczy wszystkich pojazdów Nissana wyposażonych w system NissanConnect (oprócz modeli  GT-R, 370Z oraz pojazdów LCV za wyjątkiem modeli eNV200 i Navara) sprzedanych po 1 maja 2016 r. i później (1 czerwca 2016 r. w przypadku modelu Juke i 1 listopada 2016 r. w przypadku modelu Navara).

accessories-mapcare-2.jpg.ximg.l_6_h.smart

 

JEDNORAZOWA AKTUALIZACJA MAPY

Jeśli Twój Nissan nie jest objęty programem Nissan MapCare™, możesz zaktualizować swój system nawigacji za pomocą programu jednorazowej aktualizacji map. Dzięki niemu będziesz mieć możliwość korzystania z najbardziej aktualnej wersji nawigacji z dokładnymi mapami i nowymi interesującymi obiektami.  Odwiedzić  swojego dealera i kup jednorazową aktualizację map, dealer wykona proces instalacji za Ciebie.

 

accessories-mapcare.jpg.ximg.l_6_h.smart-2

BELKA 2

POZNAJ OFERTĘ AKCESORIÓW NISSAN

 

 

QASHQAI

XTRAIL

LEAF HU

MICRA HU

NAVARA HU

NV200 HU

EVALIA HU

wwwwwwwChcesz wiedzieć więcej - Zadzwoń -


Grzegorz Czekaj
Grzegorz Czekaj
Dyrektor działu części i akcesoriów
nissan@polmotor.pl
tel. 91-466-87-00

Krzysztof Mazur
Krzysztof Mazur
Kierownik działu części zamiennych
nissan@polmotor.pl
tel. 91-466-87-00


SERWIS 2

Poznaj ofertę serwisową

Zobacz więcej >
900x500_Trade-in_sept2020_(keys).jpg.ximg.l_6_h.smart-2

AKCJA ODKUP

Zobacz więcej >

Promocja serwisowa

Zobacz więcej >

NISSAN POLMOTOR

NISSAN POLAND

Nissan Szczecin

Nissan Szczecin
ul. Struga 71
tel. 91-466-87-00
nissan@polmotor.pl

Nissan Szczecin
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 8:00-14:00

Nissan Szczecin

Salony Hakena
Rondo Hakena
Tel: 91-822-85-55
Tel. 722 011 011

Salon Hakena:
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 8:00-14:00

Nissan Koszalin

Nissan Koszalin
Koszalińska 11
Biesiekierz
tel. 94-343-88-90

Nissan Koszalin
pon.-piątek:
salon: 8:00-18:00
serwis: 8:00-18:00
soboty: 08:00 - 14:00

Nissan Serwis

Serwis Szczecin
tel. 91-466 87 07

Serwis Koszalin
tel. 94-343 88 90

Blacharnia-lakiernia
Tel. 722 011 011

pon.-piątek:
8:00-18:00
sobota: 8:00-14:00

NISSAN POLMOTOR 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone.

GRUPA POLMOTOR: Polmotor.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR AUTO - SERWIS
Jawna Przepłata, Dariusz Olkiewicz Sp. Jawna
Ul. Andrzeja Struga 71
70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r.będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą z zakresu ochrony danych osobowych  za  pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA JAWNA w szczególności:

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA JAWNA przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SP. JAWNA w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA JAWNA,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA JAWNA, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA JAWNA
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA JAWNA za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA JAWNA,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA JAWNA na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).


Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA  JAWNA (adresy zostały podane na wstępie).

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA JAWNA):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

*     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).